تماس با ما

مديريت امور فني سايت:
دفتر فناوري اطلاعات - ترابي 81606535

بهره بردار:
گروه آموزش و بهسازي - اداره كل امور اداري و پشتيباني حوزه ستادي وزارت نيرو
آقاي احدزاده 81606106